Back

218 . Nandri nandri endru | நன்றி நன்றி என்று 

218 . நன்றி நன்றி என்று 

E – Maj / 4 / 4 / T – 160 

நன்றி நன்றி என்று 

நன்றி நன்றி என்று 

நாள் முழுதும் துதிப்பேன் . 

நாதா உம்மைத் துதிப்பேன் 

1 . காலையிலும் துதிப்பேன் 

மாலையிலும் துதிப்பேன் 

மதியத்திலும் துதிப்பேன் 

இரவினிலும் துதிப்பேன்  

2 . உண்ணும் போதும் துதிப்பேன் 

உறங்கும் போதும் துதிப்பேன் 

அமரும் போதும் துதிப்பேன் 

நடக்கும் போதும் துதிப்பேன் 

3 . வாழ்த்தும் போதும் துதிப்பேன் 

தாழ்த்தும் போதும் துதிப்பேன் 

நெருக்கத்திலே துதிப்பேன் – பிறர் 

வெறுக்கும் போதும் துதிப்பேன் 

4 . சகாயரே தயாபரரே 

சிநேகிதரே என் சிருஷ்டிகரே 

5 , சத்தியமே ( என் ) நித்தியமே 

என் ஜீவனே நல் ஆயனே 

6 . உன்னதமே உயர்ந்தவரே 

( என் ) பரிகாரியே பலியானிலே

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy