Back

86 . valthukirom | வாழ்த்துகிறோம்

C – min | 4 / 4 | T – 115 

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் 

போற்றுகிறோம் தேவா . . . . ஆ . . . . ஆ . . . 

1 . இலவசமாய் கிருபையினால் 

நீதிமானாக்கிவிட்டீர் – ஐயா

2 . ஆவியினால் வார்த்தையினால் 

மறுபடி பிறக்கச் செய்தீர் – என்னை

3 . உம் இரத்தத்தால் தெளிக்கப்பட்டோம்

ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் – ஐயா 

4 . உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றோம் 

பிரகாசம் அடைகின்றோம் – ஐயா

5 . உம்மையன்றி யாரிடம் செல்வோம் 

ஜீவனுள்ள வார்த்தை நீரே – ஐயா

6 . அற்புதமே அதிசயமே 

ஆலோசனைக் கர்த்தரே – என்றும்

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy